مارس 9, 2022
نشاط زاینده رود

نشاطی برای زاینده رود

رودخانه زاینده‌رود در پایان یک دوره عمر 10 روزه در اصفهان جاری است. با آزادسازی این رودخانه در تابستان سال ۱۴۰۰، مشخص شد که علاوه بر […]
ژوئن 27, 2023

هم صدایی اصفهان برای مطالبه حقآبه زاینده رود

در روز چهارشنبه، ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰، در شهر اصفهان، گروهی از مردم و کشاورزان در بستر خشک زاینده رود به تجمع پرداختند. شرکت کنندگان در […]