ژوئن 27, 2023

هم صدایی اصفهان برای مطالبه حقآبه زاینده رود

در روز چهارشنبه، ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰، در شهر اصفهان، گروهی از مردم و کشاورزان در بستر خشک زاینده رود به تجمع پرداختند. شرکت کنندگان در […]